Aftale om læger fasttilknyttet plejecentre i kommunerne i Region Hovedstaden

PLO, staten, Danske Regioner og KL har indgået en aftale, som tilbyder beboere på plejecentre  at være tilmeldt en læge, der er fasttilknyttet plejecentret. 

§ 1 Baggrund og aftalegrundlag

Nærværende aftale er indgået i henhold til den landsdækkende politiske aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation, staten, Danske Regioner og KL om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre af 26. maj 2016.

§ 2 Ordningen med fasttilknyttede læger til plejecentre

Det følger af den landsdækkende aftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre, at parterne er enige om, at der skal implementeres en ordning, hvor beboere på plejecentre tilbydes at være tilmeldt en læge, der er fast tilknyttet plejecentret. Ordningen består af to elementer:

Beboerne på det enkelte plejecenter tilbydes at vælge en læge, der er fast tilknyttet plejecentret. Honoreringen af lægerne for den sundhedsfaglige behandling, som ydes til de beboere, der er fast tilknyttet en læge, sker efter reglerne i Overenskomst om almen praksis inkl. evt. lokaleaftaler.
Der indgås en konsulentkontrakt mellem kommunen og den fasttilknyttede læge om at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret.

Stk. 2
Der er afsat 100 mio. kr. i perioden 2016-2019 til ordningen på landsplan, der fordeles efter bloktilskudsnøglen på de enkelte kommuner. Hovedstadens andel udgør ca. 31 mio. kr.

§ 3 Formål

Formålet med en læge, som er fast tilknyttet et plejecenter, er at skabe en bedre kvalitet for beboerne på plejecenteret, bl.a. gennem styrket kommunikation og samarbejde mellem plejepersonalet og lægen, så der sikres størst mulig faglig indsigt, god medicinhåndtering og kontinuitet i pleje- og behandlingsforløbene. Formålet er endvidere at reducere omfanget af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

Stk. 2
Nærværende aftale har til formål at fastlægge vilkår og bestemmelser for, hvordan ordningen for fasttilknyttede læger til plejecentre udmøntes konkret i kommunerne i Region Hovedstaden. Aftalen indebærer, at de praktiserende læger i Region Hovedstaden, som ønsker det, får mulighed for at indgå individuelle konsulentkontrakter om tilknytning til plejecentre.

§ 4 Aftalens parter og omfattede plejecentre

Aftalen er indgået mellem PLO-Hovedstaden, Region Hoved staden og kommunerne i Region Hovedstaden.

Stk. 2
Aftalen omfatter praktiserende læger i Region Hovedstaden og plejecentre i Region Hovedstaden, hvor borgeren har fast bopæl.

§ 5 Beskrivelse af lægens ydelser

Den fast tilknyttede praktiserende læge indgår en konsulentkontrakt med kommunen med henblik på at yde sundhedsfaglig rådgivning til plejepersonalet i forhold til generelle sundhedsfaglige problemstillinger på et plejecenter, eller på enkelte afdelinger/afsnit på et plejecenter.

Stk. 2
Den fasttilknyttede læge yder almenmedicinsk lægehjælp til de beboere, der er tilmeldt lægen. Behandlingen sker i henhold til Overenskomst om almen praksis inkl. evt. lokalaftaler.

Stk. 3
Plejecentrets beboere får ved tilknytningen af en eller flere læger eller ved beboernes indflytning på plejecenteret tilbud om at skifte til den/en af de fasttilknyttede praktiserende læge(r), såfremt det ønskes, og i det omfang, det er muligt af hensyn til lægens arbejde i øvrigt, jf. de til enhver tid gældende regler. For nuværende er forholdet reguleret i § 1, stk. 9, nr. 6, i BEK nr. 966 af 29. august 2014 (senere ændret ved BEK nr. 1073 af 5. juli 2016) om valg og skift af alment praktiserende læge. Beboerne oplyses samtidig om, at der er frit lægevalg i henhold til gældende lovgivning, hvilket blandt andet betyder, at beboerne kan vælge at beholde deres hidtidige praktiserende læge efter gældende regler herom.

§ 6 Antal patienter pr. læge

Det følger af konsulentkontrakten mellem lægen og kommunen, hvor mange patienter på plejecentret lægen forpligter sig til at have tilmeldt. Aftalens parter anbefaler, at fasttilknyttede plejecenterlæger normalt har tilmeldt mellem 25 og 30 patienter pr. plejecenter. På større plejecentre kan e læger blive tilknyttet enkelte afdelinger/afsnit med henblik på at opnå et afgrænset antal patienter, hvilket aftales i den individuelle konsulentkontrakt mellem lægen og kommunen.

§ 7 Arbejdstid og tilgængelighed

Tidsforbruget til den sundhedsfaglige rådgivning afpasses det aktuelle behov. Der kan med henblik på at etablere et godt samarbejde om behandlingen af plejecentrets beboere afsættes mere konsulenttid i forbindelse med igangsættelsen af ordningen på plejecentrene og dermed mindre tid senere i forløbet.

Stk. 2
De nærmere rammer for lægens tidsforbrug og intervallet af den sundhedsfaglige rådgivning aftales nærmere i den individuelle konsulentkontrakt mellem lægen og kommunen.

Stk. 3
Konsulentkontrakten mellem lægen og kommunen indeholder en regulering af, hvordan lægen kontakter plejecentret, og tilsvarende hvordan og hvem fra plejecenteret der kontakter lægen med henblik på at opnå et godt samarbejde i det daglige. Lægens kontaktperson skal være kvalificeret sundhedsfagligt personale på plejecenteret - gerne en sygeplejerske.

§ 8 Honorering

Fasttilknyttede læger på plejecentre honoreres for den sundhedsfaglige, generelle rådgivning af personalet med kr. 908,75 kr. pr. time (1. oktober 2016-niveau). Eventuel aftalt forberedelse af møder honoreres på timebasis ligeledes efter denne takst.

Stk. 2
Kilometergodtgørelse til lægen i forbindelse med sundhedsfaglig rådgivning afregnes i henhold til taksterne i §61 i Overenskomst om Almen praksis inkl. evt. lokalaftaler. Der kan ikke ske dobbelthonorering for lægens kørsel, hvis et besøg på et plejecenter både indeholder sundhedsfaglig rådgivning og behandling af patienter.

Stk. 3
Honorering af lægerne for den almenmedicinske undersøgelse og behandling, som ydes til beboere på plejecentret, sker efter de til en hver tid gældende takster i Overenskomst om almen praksis inkl. evt. lokalaftaler.

§ 9 Afregning

Den fasttilknyttede læge indgår en konsulentkontrakt med kommunen, som i henhold hertil afregner lægen for den sundhedsfaglige rådgivning af plejepersonalet inkl. kilometergodtgørelse forbundet med den sundhedsfaglige rådgivning.

Stk. 2
Afregning af ydelser i henhold til Overenskomst om almen praksis inkl. evt. lokalaftaler til beboerne på et plejecenter afregnes på sædvanlig vis af Region Hovedstaden efter de til enhver tid gældende regler.

§ 10 Korrespondancemeddelelse

Med borgerens samtykke sender plejecenteret ved indflytning en korrespondancemeddelelse til borgerens læge om, at borgeren er flyttet på plejecenter.

§ 11 Internetadgang

Plejecenteret stiller gratis internetadgang til rådighed for den fasttilknyttede læge.

§ 12 Kvalitetskrav

Aftalens parter er enige om, at lægernes levering af ydelser efter aftalen baserer sig på de
til enhver tid gældende kliniske faglige retningslinjer og standarder.

§ 13 Implementering af aftalen i kommunerne

Efter nærværende aftales ikrafttræden formidler de kommunalt lægelige udvalg (KLU) stillinger som fasttilknyttet plejecenterlæge og udfylder konsulentkontrakten efter vedlagte standardkontrakt i bilag 1, som skal benyttes ved aftale med lægerne. Ved indgåelse og opsigelse af konsulentkontrakterne med lægerne følger kommunerne de almindelige forvaltningsretlige regler for læger på konsulentkontrakt.

§ 14 Tvister

Såfremt der opstår tvister om fortolkning eller udfyldning af nærværende aftale , skal aftalens tre parter i fællesskab tilstræbe at nå til enighed om en løsning.

Stk. 2
Kan der ikke opnås enighed efter stk. 1, afgøres tvister om fortolkning eller udfyldning af nærværende aftale endeligt af en af aftalens parter i fællesskab udpeget opmand. Kan
der ikke opnås enighed om opmanden, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten.

§ 15 Opfølgning og ressourcestyring

Der foretages en national monitorering og opfølgning på indfasningen af ordningen om fasttilknyttede plejecenterlæger.  Første opfølgning på implementeringen foretages primo 2017. Derefter foretages en opfølgning en gang årligt. Til brug for denne opfølgning indrapporterer de lokale parter ultimo 2016 - og derefter en gang årligt - status på den lokale implementering af ordningen. Afrapporteringen fremlægges for Praksisplanudvalget til drøftelse.

§ 16 Opsigelse

Nærværende aftale kan til enhver tid opsiges af en af parterne med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Opsigelse af aftalen vil udløse en genforhandling af aftalen mellem parterne.

§ 17 Ikrafttræden

Nærværende aftale træder i kraft for de praktiserende læger og kommunerne i Region Hovedstaden fra dens underskriftsdato.

Underskrevet den 30-09-2016    PLO-dok. 295531