Afspadsering og udbetaling af overarbejde

I sygehusoverenskomsten er overarbejde defineret som: Timer ud over det for normperioden fastsatte normtimetal. Ved normperiodens afslutning opgøres det faktisk præsterede antal timer, og timer ud over normtimetallet er overarbejde.

Overarbejde skal afspadseres eller udbetales

Som yngre læge kan man blive honoreret for overarbejdet på to måder. Enten ved afspadsering eller ved udbetaling af timerne (§ 26 stk. 3).

  • Afspadsering
    Overarbejdstimer, der afvikles som afspadsering, tillægges 50 % og oprundes til hele antal timer. Afspadsering skal i udgangspunktet afvikles inden udgangen af kalendermåneden efter normperiodens afslutning. Den lokale tillidsrepræsentant kan aftale en anden periode med ledelsen.
  • Udbetaling
    Overarbejdstimer, der ikke er afviklet inden for den periode, udbetales. Pr. overarbejdstime udbetales den normale timeløn plus 50 %. Man får dog ikke pension af overarbejdstimer.

Hvis det drejer sig om ændringer inden for normperioden, gælder der andre regler. Se reglerne for varsling af ændringer i arbejdsplanen efter voldgiftskendelse i 2009 (PDF).

Se selve voldgiftskendelsen her.

På hvilke dage kan jeg blive bedt om at afspadsere?

Du afspadserer dit overarbejde ved at holde fri en dag, hvor du ifølge den normale arbejdsplan (svarende til en gennemsnitlig 37 timers arbejdsuge) skulle have været på arbejde. Du afspadserer så et antal timer svarende til det antal timer, du skulle have været på arbejde.

Hvis du fx afspadserer en dag, hvor du ifølge arbejdsplanen skulle arbejde 9 timer, så afspadserer du 9 timer den pågældende dag. Du kan derimod ikke afspadsere på en fridag - det er imod hele ideen omkring afspadsering, og det svarer principielt til, at en person, der normalt arbejder 37 timer mandag - fredag, skulle afspadsere lørdag og søndag, hvor personen i forvejen har fri.

Hvilket varsel har jeg krav på at få for afspadsering af overarbejde?

Yngre Lægers sygehusoverenskomst siger følgende om arbejdstilrettelæggelse og afspadsering: 

"Senest 48 timer før påbegyndelse af afspadsering skal lægen være oplyst om afspadsering. Afspadsering, som afvikles for at overholde hviletidsforhold i henhold til arbejdsmiljøloven mv., er ikke omfattet af bestemmelsen."  (§ 17 stk. 2)

Det betyder, at arbejdsgiveren skal sørge for, at du har fået besked om afspadseringen. Det er ikke tilstrækkeligt at sende dig en mail, du ikke har set inden for fristen.

Varslet giver dig således mulighed for at kunne planlægge den ekstra frihed, så du kan få glæde af den. Man kan kun se bort fra varslet, hvis du selv beder om det, eller hvis det er nødvendigt for at overholde arbejdsmiljøloven.

Skulle du få problemer med afspadsering, vil vi råde dig til at kontakte din tillidsrepræsentant. Du er naturligvis også velkommen til at ringe til sekretariatet.