Afdelingslægens ti uddannelsesdage

De sygehusansatte afdelingslæger har – i lighed med overlægerne – ret til 10 årlige efteruddannelsesdage. Formålet er at sikre den enkelte afdelingslæges faglige udvikling og kvaliteten i patientbehandlingen.

Af hensyn til driften af afdelingen sker deltagelse i efteruddannelse efter indstilling fra den administrerende overlæge/områdets lægechef.

Ud over tjenestefrihed med løn har afdelingslægerne også ret til at få dækket kursusafgift, transport- og opholdsudgifter m.v. i de 10 dage efteruddannelsesdage.

Ledelsen kan godt nægte at godkende et konkret kursus eller en efteruddannelsesaktivitet, men den enkelte afdelingslæge har ret til at få godkendt efteruddannelse i mindst 10 dage årligt og til at få betalt udgifterne inkl. transport i forbindelse med disse 10 dages efteruddannelsesaktivitet.

På de enkelte afdelinger fastlægges efteruddannelsen normalt efter en handlingsplan, der tilgodeser de forskellige lægers behov, hensynet til den nuværende og fremtidige patientbehandling, udvikling m.v .

Ved deltagelse i efteruddannelse, som er pålagt eller godkendt af ledelsen, gives tjenestefrihed med løn ligesom udgifter til kursusafgift, transport m.v. dækkes af ansættelsesmyndigheden. Eksempler på efteruddannelse, kan – udover faglige kurser, lægefaglige konferencer og kongresser, videnskabelige møder m.v. – bl.a. være kurser i patientkommunikation, pc-anvendelse og lederudvikling.

Sygehuset kan afvise at dække udgifterne helt eller delvist ved fx længerevarende kongresser i udlandet. I forbindelse med en læges ansøgning om efteruddannelse afhandles lokalt, om der helt eller delvist kan gives løn, transport m.v. (under hensyn til den konkrete efteruddannelse, indholdet og sted/placering af efteruddannelsen). Lægerne må så afgøre, om de vil deltage i kurset på disse vilkår, eller trække ansøgningen og i stedet bruge de 10 dage til anden efteruddannelse.

Se § 33. stk 4 i sygehusoverenskomsten