Advokatbistand

Få advokatbistand ved juridiske problemer vedr. dit lægefaglige virke.

Som medlem kan du få gratis juridisk assistance i Lægeforeningen, hvis der opstår juridiske problemer i forbindelse med dit lægefaglige virke. Vi har mange års erfaring med at hjælpe læger med patientklagesager, arbejdsskadesager, uretmæssig fyring og andre sager af enten overenskomstmæssig eller individuel karakter.

Vi stiller også advokat til rådighed, hvis det er nødvendigt. Vi anvender erfarne advokater, der kender området. Udgangspunktet er, at vi finder advokaten, og du skal udfylde en mandaterklæring. Det betyder, at du giver os fuldmagt til at føre din sag.

Kontakt os, hvis du har brug for advokatbistand, så hjælper vi dig videre.

Vilkår for juridisk bistand og advokathjælp

Ønsker du juridisk bistand i form af advokathjælp i forbindelse med en retssag ved de ordinære domstole eller ved faglig voldgift af Yngre Læger/ FAS/ PLO/ Lægeforeningen (herefter foreningen), skal nedenstående forudsætninger være opfyldt.

Eksempel på mandaterklæring – betingelser for retshjælpsdækning:

  • Jeg forpligter mig til med min deltagelse at belyse sagen fuldstændigt og korrekt over for foreningens sekretariat og/eller dennes advokat.
  • Varetages sagen af ekstern advokat, vælger foreningen advokaten.
  • Når sagen er overdraget til advokat, foregår sagsførelsen alene via den valgte advokat. Jeg er indforstået med, at advokaten kan videregive enhver oplysning, som han måtte modtage i sagen, til foreningens sekretariat. Sekretariatet behandler alle oplysninger fortroligt.
  • Jeg forpligter mig til at følge vilkår og anvisninger fra foreningens sekretariat eller deres advokat. Herunder i forhold til retlige skridt og eventuelle forligsdrøftelser med modparten, hvis sekretariatet skønner, at en forligsmæssig løsning er det bedst opnåelige i den givne situation. Eventuelle forligsdrøftelser med modparten foregår alene mellem sekretariatet (eller deres advokat) og modparten.
  • Foreningen kan udtræde af sagen, hvis ikke medlemmet følger anvisninger vedrørende forligsmæssig løsning af sagen. Ved udtræden afholdes evt. fremtidige sagsomkostninger af medlemmet, herunder de fulde omkostninger til modparten, hvis sagen efterfølgende tabes.
  • Foreningen betaler de med sagens førelse nødvendige omkostninger, herunder til retsafgift samt salær til den af foreningen valgte advokat. Hvis sagen tabes, betaler foreningen eventuelle pålagte sagsomkostninger til modparten. Tilkendte sagsomkostninger under sagen tilfalder foreningen.
  • Eventuel anke af sagen til anden instans aftales med foreningens sekretariat. Hvis medlemmet på egen hånd vil anke sagen, afholdes fremtidige sagsomkostninger af medlemmet, herunder de fulde omkostninger til modparten, hvis sagen efterfølgende tabes.
  • Hvis modparten anker sagen, yder foreningen normalt bistand i fornødent omfang også under ankesagen, medmindre sagens fortsættelse kan tilregnes medlemmet.
  • Evt. ændringer i de vilkår nærværende mandatarerklæring beskriver, skal aftales skriftlige mellem medlemmet og foreningens direktør.
  • Jeg erklærer hermed, at jeg ikke er i kontingentrestance. Hvis jeg, mens sagen verserer, kommer i restance, er jeg indforstået med, at foreningen efter egen beslutning kan vælge at udtræde af sagen, og at jeg således selv hæfter for de med sagen forbundne omkostninger, herunder overfor modparten i sagen.

Jeg erklærer med min underskrift, at jeg er indforstået med og vil overholde ovenstående vilkår:

 

Dato:     Navn: