Administrerende overlæge: Hvad er min rolle i klagesager?

Som administrerede overlæge har du også nogle opgaver, når afdelingen får en klagesag. Det gælder både rollen med at koordinere og informere de læger, der er omfattet af klagen, og i forhold til at rådgive lægerne, inden de skal lave en udtalelse til Styrelsen for Patientklager.

Hvornår bliver jeg involveret som administrerende overlæge?

Du bliver som afdelingens ledende overlæge involveret, når Styrelsen for Patientklager modtager en klage over behandling på en sygehusafdeling og går i gang med at indhente de oplysninger, der er nødvendige for, at klagen kan behandles. Det er oplysninger i form af journalen og udtalelser fra de læger, der behandlede patienten.

Hvad er min opgave?

Din opgave er at sikre:
• At lægerne får besked om klagesagen. Hvis sagen skal afgøres af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, er den enkelte læge part i sagen og skal have mulighed for at varetage sine interesser.
• At den enkelte læge får adgang til det materiale, der er nødvendigt for, at han/hun kan lave sin udtalelse.
• At der er aftalt, om den enkelte læge selv sender sin udtalelse til Styrelsen for Patientklager, eller om alle udtalelser sendes samlet via afdelingen til styrelsen.

Hvor skal de involverede lægers udtalelser sendes hen?

Lægeansvarsudvalget anbefaler, at de implicerede læger sender deres udtalelser direkte til Styrelsen for Patientklager, fordi en udtalelse for et påklaget forløb er et personligt anliggende mellem lægen og styrelsen.

Du kan som administrerende overlæge forlange at få en beskrivelse af lægens rolle i en påklaget behandling, hvis lægen fortsat er ansat i afdelingen, men ikke nødvendigvis en kopi af lægens udtalelse til Styrelsen for Patientklager. Du kan heller ikke kræve at føre korrespondancen i sagen.

Er en eller flere af de involverede læger ikke længere ansat i afdelingen, har du som udgangspunkt intet krav – arbejdsretligt eller administrativt – på at se lægens endelige udtalelse. Styrelsen for Patientklager sender dog afgørelsen til afdelingen til orientering.

Styrelsen sender breve via Eboks. Derfor vil korrespondancen om sagen mellem den enkelte læge og styrelsen ikke involvere arbejdsstedet.

Rådgivning til yngre læger om klagesager

Bliver en yngre kollega bedt om at lave en udtalelse, kan kollegaen få brug for råd og vejledning af både juridisk og lægefaglig karakter. I denne situation har alle læger mulighed for at få rådgivning ved at kontakte Jura & Medlemmer, der stiller juridisk bistand til rådighed under hele klagesagens forløb og kan sørge for, at lægen får lægefaglig bistand fra Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg.

Læs hvad du skal gøre, hvis du får en klagesag.

Råd og vejledning fra ældre kolleger på afdelingen kan også være et tilbud, men bør ikke erstatte rådgivning fra Lægeforeningen. I sager, hvor flere læger er involveret, kan lægerne have modstridende interesser, og derfor bør de enkelte læger ikke rådgives af den samme person.

Hvor kan jeg finde yderligere information?

Styrelsen for Patientklagers hjemmeside finder du yderligere information til sundhedspersoner og til behandlingssteder om sagsgangen i sagerne og vejledning både til dig som administrerende overlæge om, hvem der skal udtale sig i en disciplinærnævnssag, og til dig som indklaget i en disciplinærnævnssag.