Tilsyn i almen praksis

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører i henhold til sundhedslovgivningen tilsyn med behandling og patientsikkerhed i almen praksis. Tilsynsvirksomheden består af to typer tilsyn – tilsyn med behandlingssteder (sundhedsfaglige tilsyn) og tilsyn med sundhedspersoner (det individuelle tilsyn). Nedenunder kan du læse mere om begge typer tilsyn.

Sundhedsfaglige tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed igangsatte i starten af 2020 gennemførelse af en række nye sundhedsfaglige (organisatoriske) tilsyn i almen praksis. De nye tilsyn nåede kun kort at blive gennemført, inden COVID- 19-pandemien satte denne tilsynsaktivitet midlertidigt på standby. I efteråret 2021 genoptager Styrelsen for Patientsikkerhed de sundhedsfaglige tilsyn i almen praksis.

De nye tilsyn erstatter de tidligere risikobaserede tilsyn, og konceptet er ændret fra 27 målepunkter til 3 faglige målepunkter og 10 dialog/refleksionspunkter. 

Styrelsen lægger op til at gennemføre tilsyn i ca. 10 % af almen praksis klinikkerne. Udvælgelsen af klinikker sker ved tilfældig stikprøve, dog med en vis geografisk spredning.

De tre målepunkter, som indgår i vurderingen, vil være velkendte fra akkreditering og er udvalgt af styrelsen ud fra en betragtning om mulige forbedringspotentialer.

Målepunkterne er:

  • Interview om instruktion og tilsyn med behandling udført af medhjælp (delegeret lægeforbeholdt virksomhed)
  • Interview om håndtering af parakliniske undersøgelser
  • Journalgennemgang vedrørende behandling med afhængighedsskabende lægemidler

De 10 refleksionspunkter er bl.a. modtagelse af epikriser, samarbejde med kommunen, herunder plejehjem, hjemmepleje etc., håndtering af risikosituationslægemidler, ideer om kvalitetsforbedringer, dosisdispensering mv. - disse områder indgår ikke som målepunkter, men som dialogområder.

Vejledningsmateriale

PLO’s sekretariat har udarbejdet følgende vejledningsmateriale til klinikker, som er udtaget til sundhedsfaglig tilsyn i almen praksis: 

Praksis som udtages til tilsyn og som har spørgsmål til den praktiske gennemførelse af tilsynet kan henvende sig til PLO’s sekretariat


Tilsyn med sundhedspersoner

Styrelsen for Patientsikkerhed fører også tilsyn med sundhedspersoners virke (det individuelle tilsyn) baseret på løbende overvågning af ordinationer med særligt fokus på bl.a. stærk og afhængighedsskabende medicin og på henvendelser fra patienter, kollegaer, øvrige myndigheder mv. i forhold til bekymringer for den konkrete behandling (bekymringshenvendelser).

Disse tilsyn gennemføres løbende - også i den nuværende situation, hvor de sundhedsfaglige tilsyn for tiden er sat i bero