Profylakseaftale inklusive tillæg

PLO og RLTN har indgået en profylakseaftale samt tillægsaftaler hertil. 

Profylakseaftalen af 2018 - færre ydelseskoder og bedre information

Den ny profylakseaftale indeholder færre ydelseskoder, som generelt betyder, at der kun er én ydelseskode pr. vaccine.

Som en del af forsimplingen med færre ydelseskoder, særligt for vaccinationer, er indsat information om målgrupper og vejledning om antal vaccinationer m.v.

Husk at registrere givne vacciner i DDV, herunder med batchnummer.


Influenzavaccination af børn mellem 2 og 6 år i influenzasæson 2021/22 (tillægsaftale)

I influenzasæson 2021/22 (perioden 1. okt. 2021 til 15. januar 2022) er det aftalt at børn mellem 2 og 6 år skal tilbydes nasal influenzavaccination ved praktiserende læge. Praktiserende læge er forpligtet til at tilbyde influenzavaccination til børnene samt til at følge op overfor børn/familier, som ikke selv kontakter klinikken mhp vaccination. Dette i modsætning til gratis influenzavaccination af øvrige borgere i målgruppen for vaccination.

Der vaccineres med en 4-valent nasal influenzavaccine, som bestilles og leveres af SSI, ligesom øvrige vacciner i børnevaccinationsprogrammet. Vaccinen gives to gange med minimum fire ugers mellemrum, og hver gang i form af et pust i hvert næsebor.

Børn der er mellem 2 og 6 år, herunder børn der fylder 2 år i perioden 1. okt. 2021 til 15. januar 2022, kan vaccineres. Børn, der har fået første vaccination, kan modtage anden vaccination indtil udgangen af februar 2022, herunder også børn der fylder 7 år efter første vaccination.


HPV-vaccination af drenge og unge mænd (tillægsaftaler og særlig aftale)

HPV-vaccination omfatter et permanent tilbud til drenge samt et tidsbegrænset catch-up program som har to målgrupper – drenge som ikke er omfattet af det permanente tilbud og unge mænd, der er tiltrukket af mænd.

HPV-vaccination gives 2-3 gange afhængigt af alder. 2 vaccinationer i alderen 12-14 år, mens der gives 3 vaccinationer fra det fyldte 15. år. Samtlige vaccinationer skal være givet inden det fyldte 18. år eller inden det midlertidige tilbuds udløb. For intervaller mellem de enkelte vaccinationer m.v. se information fra SSI

HPV-vaccination til drenge, permanent tilbud fra 1. september 2019
Tilbuddet om gratis HPV-vaccination gælder drenge, der er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller derefter, og indtil det fyldte 18. år, dvs. drenge født efter 30. juni 2007

Der benyttes ydelseskode 8328 for afregning, dvs. samme kode som for HPV-vaccination af piger.

HPV-vaccination til drenge (catch-up), midlertidigt tilbud fra 1. februar 2020-31. december 2021
Tilbuddet om gratis HPV-vaccination som en del af catch-up programmet gælder drenge, der er fyldt 12 år i perioden 1. januar 2018 til 30. juni 2019, dvs. drenge født i perioden 1. januar 2006 til 30. juni 2007. 

Der benyttes ydelseskode 8328 for afregning, dvs. samme kode som for HPV-vaccination af drenge og piger generelt.

HPV-vaccination til unge mænd (catch-up), midlertidigt tilbud fra 1. februar 2020-31. december 2021 NY aftale pr. 1. marts 2020
Tilbuddet om gratis HPV-vaccination som en del af catch-up programmet gælder unge mænd, der er tiltrukket af mænd, og som er mellem 18 og 25 år på vaccinationstidspunktet.

Unge mænd, der bliver 26 år undervejs i vaccinationsforløbet, kan derfor ikke færdigvaccineres gratis.
 
Ved afregning for HPV-vaccination af unge mænd, der er tiltrukket af mænd, benyttes ydelseskode 0101, svarende til en almindelig konsultation.

Regningen fremsendes til regionen inklusive patientens personnummer, idet anonymiteten i forhold til anledningen til kontakten ikke fremgår ved brug af 0101.
 
Allerede gennemførte HPV-vaccinationer til unge mænd, der er tiltrukket af mænd, i februar 2020, afregnes som 0101.

Afregning herfor skal dog senest være sket den 15. april 2020.
 
Brugen af 0101 til afregning af HPV-vaccination af til unge mænd, der er tiltrukket af mænd, har nogle konsekvenser, hvorfor PLO's forhandlingsudvalg har afvejet forholdene og helt undtagelsesvist valgt denne løsning. 

Blandt de forhold, som har talt for, er bevarelse af anonymiteten, at det er en udsat målgruppe, men relativt begrænset, ingen udgifter til tekniske tilretninger i systemer og endeligt, at praktiserende læger ikke er forpligtede til at HPV-vaccinere denne gruppe.

De konsekvenser der følger af valget, er forhøjelse af den økonomiske ramme samt fastholdelse af princippet om ej flere 0101'er samme dag for en patient.

I forhold til det tilfælde, hvor en ung mand i forbindelse med HPV-vaccination bringer flere sundhedsfaglige problemstillinger op, kan de behandles eller der kan aftales tid til ny konsultation efter en konkrete vurdering og lægen/klinikkens arbejdstilrettelæggelse, øvrige patienter m.v.  

Aftalen om HPV-vaccination af unge mænd, der er tiltrukket af mænd, er ikke forpligtende for praktiserende læger – i modsætning til profylakseaftalen med tillæg.

Dette da andre læger/klinikker m.v. også kan HPV-vaccinere unge mænd, der er tiltrukket af mænd.


MFR-vaccination mod mæslinger til ikke-immune voksne

Den 1. april 2018 blev indført gratis MFR-vaccination til voksne, som ikke er immune overfor mæslinger.

Ved henvendelse fra patienter, som ønsker MFR-vaccination mod mæslinger tjekkes patientens vaccinationsstatus via Det Danske Vaccinationsregister (DDV), som er en del af det Fælles MedicinKort (FMK). Har patienten ikke modtaget vaccination mod mæslinger tidligere, ydes gratis MFR-vaccination. Immunitet mod mæslinger skal ikke afdækkes ved testning. Der gøres opmærksom på, at det gratis tilbud om MFR-vaccination til ikke-immune voksne kun omfatter manglende immunitet mod mæslinger.

Det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at patienter, der er født før 1974 og som er opvokset i Danmark, har haft mæslinger. En patient født før 1974, kan dog godt blive gratis vaccineret, hvis lægen vurderer, at vaccination er relevant. Heri kan bl.a. indgå opvækst og udpræget bekymring hos patienten.

For MFR-vaccination mod mæslinger til ikke-immune voksne benyttes følgende ydelseskoder ved afregning: ydelseskode 8802 (MFR-vaccination mod mæslinger) + ydelseskode 8901(tillæg til vaccinationshonorar). Såfremt MFR-vaccination sker i forbindelse med en konsultation afregnes med: ydelseskode 0101 (konsultation) + 8802 (MFR-vaccination mod mæslinger).