PLO's udvalg for trivsel og fastholdelse

PLO's udvalg for trivsel og fastholdelse har en ambition om at understøtte et godt arbejdsmiljø i almen praksis, der sikrer trivsel og arbejdsglæde for medlemmerne.

Udvalgets kommissorium

Formål Formålet med udvalget for trivsel- og fastholdelse er at påvirke de praktiserende lægers arbejdsmiljø positivt og at arbejde for en bedre trivsel og arbejdsglæde og samtidig sikre fastholdelse af både yngre og ældre praktiserende læger.

Visionen er, at jobbet som praktiserende læge skal være et job, hvor lægen almindeligvis trives og oplever en høj grad af arbejdsglæde.

Udvalgets opgaver omfatter bl.a.:

  • At arbejde med ideer og tiltag i forhold til at højne trivsel og arbejdsglæde blandt praktiserende læger og herunder forebygge stress og udbrændthed blandt praktiserende læger.
  • At komme med forslag til initiativer, der kan hjælpe udbrændte og stressramte læger, så de fastholdes i almen praksis og igen kommer til at trives.
  • At komme med forslag til aftalemæssige tiltag og ændringer, der kan underbygge målsætningen om god trivsel og høj grad af fastholdelse af praktiserende læger
  • At komme med forslag til særlige indsatser for at øge trivslen i de lægedækningstruede områder
  • At komme med forslag til særlige indsatser for at øge trivslen blandt de yngste og nynedsatte praktiserende læger, således at de hjælpes godt i gang med livet som praktiserende læge
  • At komme med forslag til særlige indsatser for der kan bidrage til fastholdelse af ældre lægekolleger, særligt i lægedækningstruede områder

Indsatser vil løbende blive koordineret med rekrutteringsudvalget.

Udvalgets sammensætning:

Udvalg for trivsel og fastholdelse består af følgende:

  • 2-3 medlemmer af PLO´s bestyrelse

Formanden udpeges af PLO´s bestyrelse

Udvalget sekretariatsbetjenes af PLO´s sekretariat.

Mødehyppighed m.v.

Udvalget mødes 2-3 gange årligt, primært virtuelt

Dagsorden og materiale til møder i udvalget udsendes senest 1 uge før mødets afholdelse.

Udvalget har mulighed for at inddrage eksterne parter/eksperter i udvalgets arbejde på ad hoc basis. 

Udvalg for trivsel og fastholdelses medlemmer:

  • Gunver Lillevang (formand)
  • Ulrik Hesislev
  • Karin Zimmer