PLO's Lovudvalg

PLO har et lovudvalg, der løbende holder øje med og foreslår ændringer til PLO's love og vedtægter. 

Kommissorium for PLO’s lovudvalg 

Formål
Lovudvalget er et teknisk udvalg, der har til opgave at:
 
1)    Rådgive bestyrelsen i forhold, der vedrører PLO’s vedtægter
Overfor bestyrelsen stille forslag om ændring af PLO’s vedtægter, der nødvendiggøres af ændringer i lovgivning, ændringer i LF's vedtægter eller ud fra en lægepolitisk vurdering.

Lovudvalget er endvidere et politisk udvalg, der har følgende opgaver:
 
2)    Efter opdrag fra bestyrelsen overfor samme at stille forslag til ændring af de demokratiske processer i PLO’s vedtægter. 
3)    at behandle emner, der vedrører den sundhedslovgivning, der berører de alment praktiserende læger, herunder behandle høringer af relevante juridiske vejledninger, bekendtgørelser og love.
4)    at behandle emner, der på anden vis vedrører de alment praktiserende lægers retssikkerhed, herunder blandt andet det sundhedsfaglige tilsyn.


Sammensætning 
Udvalget sammensættes af 4 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges blandt bestyrelsens medlemmer og 2 medlemmer udpeges af bestyrelsen blandt repræsentantskabets medlemmer. Når man ikke længere er aktivt medlem af repræsentant-skabet, udtræder man af udvalget. *

Udvalgets formand udpeges af bestyrelsen blandt de 2 bestyrelsesmedlemmer.

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted 2 gange.

Til støtte for udvalget kan udvalget nedsætte ad hoc arbejdsgrupper med
sagkyndige, der har særlig viden i forhold til udvalgets arbejde. Arbejdsgrupperne kan enten være tillidsvalgte PLO´ere eller eksterne eksperter. Disse ad hoc arbejdsgrupper bistår udvalget med at analysere mere økonomiske eller juridiske problemer. Arbejdsgrupperne mødes ikke fast, men arbejder alene ad hoc efter anmodning fra udvalget.

Udvalget mødes efter behov. 

*Sammensætningen med 2 medlemmer fra bestyrelsen og 2 medlemmer udpeget af bestyrelsen blandt repræsentantskabets medlemmer træder i kraft ved naturligt ophør i udvalget.


Godkendt på bestyrelsesmøde den 8. januar 2021

Lovudvalgets medlemmer