Generationsskifte (§19)

Ansatte speciallæger i almen praksis, ansat i henhold til overenskomstens § 19

Overenskomst for almen praksis § 19 giver mulighed for at ansætte en speciallæge i almen medicin med henblik på et generationsskifte. 

For at lette praksisoverdragelsen kan en praktiserende læge ansøge samarbejdsudvalget om tilladelse til, at ansætte en speciallæge i almen medicin. Ansættelsen kræver ikke, at der er en ledig lægekapacitet. Senest efter seks måneder skal lægerne indgå i kompagniskabspraksis af en varighed på maksimalt fem år. Der er intet krav om, at lægerne skal eje lige store andele. Efter maksimalt fem år skal der ske fuldstændig overdragelse, og den overdragende læge skal udtræde af praksis, jf. overenskomst om almen praksis § 19, stk. 1.

Er praksis beliggende i et lægedækningstruet område, har praksis ret til at etablere delepraksis i en tidsbegrænset periode på op til 6 år, jf. overenskomstens § 22, stk. 4. I lægedækningstruede områder, benyttes delepraksismodellen således til generationsskifteaftaler.

PLO har til brug for ansættelsen udarbejdet en ansættelseskontrakt vedr. ansat specialælge § 19 , som kan anvendes ved ansættelsen af læger i disse ydernumre. Ansættelsen er ikke dækket af nogen lønoverenskomst. Det er således op til individuel aftale mellem arbejdsgiver og den ansatte, hvad lønnen skal udgøre.

Den praktiserende læge kan som arbejdsgiver kontakte PLA på telefon 3544 8400 med henblik på vejledning i at udfylde ansættelseskontrakten.

Den ansatte læge kan kontakte sin delforening (PLO eller YL) med henblik på rådgivning i forbindelse med ansættelseskontraktens indgåelse.

Herefter indgås en ansættelsesaftale med en speciallæge i almen medicin:

Følgende dokumenter fremsendes til PLO, Kristianiagade 12, 2100 København Ø eller pr. mail: PLO@dadl.dk:

  1. Ansættelseskontrakt vedr. ansat specialælge § 19
  2. Skema vedr. ansat speciallæge § 19
  3. Udskrift fra autorisationsregisteret, hvoraf fremgår at den ansatte læge har speciale i almen medicin. 
  4. Samarbejdsudvalgets godkendelse til at anvende generationsskiftemodellen. 

PLO sørger herefter for registrering af ansættelsen i forhold til regionen.