FAQ om PLSP - IT-infrastruktur abonnement

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om PLSP - IT-infrastruktur abonnement i almen praksis. 

 1. Hvordan er klinikkens øgede udgifter til it dækket af overenskomsten?
 2. Hvornår bliver klinikken første gang opkrævet et PLSP-abonnement?
 3.  Hvad indeholder PLSP-abonnement?
 4. Hvad er priserne og hvad dækker de over? 
 5. Hvordan beregnes priserne i PLSP-abonnement? 
 6. Hvordan reguleres PLSP-abonnementet?
 7. Hvem beslutter ændringer i PLSP-abonnementet?
 8. Skal jeg betale dobbelt PLSP-abonnement, hvis jeg skifter systemhus?
 9. Hvad er PLSP-platformen?
 10. Hvordan foregår behandlingen af patientoplysninger på PLSP
 11. Hvem ejer løsninger på PLSP-platformen?
 12. Hvordan administreres PLSP-platformen?

1. Hvordan er klinikkens øgede udgifter til it dækket af overenskomsten?

SVAR: Det blev meldt ud på medlemsmøderne om OK18, at løftet i basishonoraret med OK18 (18/35/40 mio. kr. svarende til knap 12.000 kr. pr. læge i år 3) skal bidrage til dækning af stigende it-udgifter, herunder abonnementsstigning til systemhuset. 

PLO’s omkostningsundersøgelser har over en årrække vist, at klinikkernes udgifter til it ligger, og har ligget, stabilt på knap 4 % af omkostningerne. PLO’s forventning er, at klinikkens udgifter til it som minimum stiger til et niveau omkring 4,3 - 4,5 %.

Tilbage til toppen


2. Hvornår bliver klinikken første gang opkrævet et PLSP-abonnement?

SVAR: Abonnementet kan opkræves fra den 1. september 2019 og med tilbagevirkende kraft til 1. juli 2019.

Abonnementet udgør ca. 166kr. ex moms pr. lægekapacitet for et kvartal. For en standard PLO-klinik med to kapaciteter vil det være 332,03 kr. ex moms i kvartalet. Igen, tallene kan være anderledes, hvis det er normal procedure for systemhuset at opkræve for fx et år ad gangen.

OBS: Klinikken skal være opmærksom på, at PLSP-abonnement udelukkende dækker de centrale udgifter for løsninger, som drives på PLSP-platformen.

Alle leverandører af lægepraksissystemer vil have lokale udgifter forbundet med at være koblet op på de fælles løsninger og ikke mindst supportere klinikkerne, hvis man ringer ind med spørgsmål og fejl til de fælles løsninger.

Derfor skal klinikken også forvente at blive opkrævet et beløb af systemhuset som går til at dækkes deres lokale udgifter.  

Fordi der er forskel på systemhusenes størrelse, setup og abonnementsaftale med klinikker, vil den lokale udgift variere fra systemhus til systemhus og klinik til klinik.

Med andre ord fastlægger systemhusene selv prisniveauet for disse ydelser tilknyttet de fælles løsninger.

PLO ønsker ikke at blande sig i, hvordan den endelige prissætning sker fordi PLO og leverandørerne ønsker at opretholde en konkurrencesituation blandt systemhusene om pris, serviceniveau, brugervenlighed osv.   

Tilbage til toppen


3. Hvad indeholder PLSP-abonnement?

SVAR: PLSP-abonnementet dækker over fælles løsninger, der er udviklet på PLSP-platformen og kommunikerer med klinikkernes lægepraksissystemer.

Pr. 1. september 2019 dækker disse over Digitale Forløbsplaner for KOL og diabetes, Fri/ferie-service og Indberetningsservice til RKKP.

Priserne i abonnementet for hver ydelser er fordelt på henholdsvis vedligehold, Drift/hosting og support. 

Vedligehold: Omfatter udgifter til fx rettelser og versionering til programmel (software) og operativsystemer, optimering af it-kode, opdatering af test og produktionsmiljø mht. proprieæter mv. 

Drift/hosting: Indeholder udgifter fx servere (hardware), hosting og serverlicenser, monitorering, backup, opkobling til Sundhedsdatanet, driftssupport og SLA-afrapportering. 

Support: Indeholder support for borgerhenvendelser (2. level), serviceaftager (1. og 2. level) og dialog mellem PLSP og systemhusene om fx fejlrettelser 

Tilbage til toppen


4. Hvad er priserne og hvad dækker de over? 

OBS: Tallene i nedenstående tabel er endnu ikke opdateret i forhold til de nye priser pr. 1. oktober 2021, jf PLO'rientering 17/2021

SVAR: Tekniske løsninger, som klinikkerne anvender på PLSP-platformen samt priser for løsninger, fremgår af PLSP-abonnementet pr. 1. september 2019 og kan ses i nedenstående tabel:

Drift, support og vedligeholdPris pr. lægekapacitet i kr. pr. måned ex momsPris pr. lægekapacitet i kr. pr. år ex moms
Forløbsplaner20,15241,83
PLO-fri&ferie (1)00
Indberetningsservice til RKKP5,9771,60
Drift/hosting af platform20,88250,60
I alt47,00564,02
PLO-specifikationsbidrag (10 pct.)4,7056,40
I alt inkl. specifikationsbidrag51,70620,42
Administrationsgebyr (7pct.)3,6243,43
Samlet PLSP-abonnement55,32663,85

Sidstnævnte PLO-specifikationsbidrag er bidrag til udarbejdelse af nye løsningsbeskrivelser, som kan bygges på den fælles platform til gavn for klinikkerne.

Dette kunne fx være en fælles opslagsløsning, hvor klinikker kan lave afregningstjek forud for endelig afregning med regionen for herved at nedbringe antallet af fejlregninger.

Eller en fælles løsning, hvor klinikken kan tjekke om regionen har registreret, hvorvidt en patient er omfattet af kronikerhonoraret (013x) eller ej.

PLO har ikke selv midler til at betale for sådanne tekniske løsningsbeskrivelser, men med et mindre specifikationsbidrag fra hver klinik kan PLO langt hurtigere bestille sådanne fælles løsningsbeskrivelser hos systemhusene. 

PLO-specifikationsbidraget opkræves af hvert systemhus og sendes videre til PLSP, som forvalter midlerne på vegne af PLO. Her anvendes midlerne efter nærmere aftale og principper med PLO og PLO’s it- og dataudvalg. 

Administrationsgebyret dækker administrative omkostninger til at regulere gebyret og sikre opkrævning hos lægesystemleverandørerne.  

Tilbage til toppen


5. Hvordan beregnes priserne i PLSP-abonnement? 

SVAR: PLO forhandler en kontrakt med PLSP A/S om ejerskab, vilkår og pris for drift/hosting, vedligehold og support for hver løsning, der er udviklet på PLSP.

Den forhandlede pris pr. år fordeles efterfølgende på antal lægekapaciteter (læger med ydernumre) og opkræves kvartalsvist i klinikken – eller med den frekvens som klinikken normalt følger for betalingen til systemhuset. 

Størrelsen på klinikkens PLSP-abonnement vil således afhænge af antallet af kapaciteter i klinikken.

En gennemsnits klinik med to lægekapaciteter vil derfor kunne forvente at blive opkrævet et kvartalsvist PLSP-abonnement på 332,03 ex moms kr. baseret på priserne i ovenstående pristabel. 

Tilbage til toppen


6. Hvordan reguleres PLSP-abonnementet?

SVAR: Prisen på abonnementet reguleres kun efter forudgående aftale med PLO, og med ikrafttrædelse pr. næstkommende kvartal.

Prisen på abonnementet meldes ud på PLO’s hjemmeside sådan at klinikken altid kan se, hvad abonnementet indeholder. 

PLO og lægesystemleverandørerne har aftalt, at PLSP-abonnementet reguleres to gange årligt. Reguleringen sker i forbindelse med ændringer i antal lægekapaciteter og/eller ved implementering af nye fælles løsninger på PLSP.

 • Regulering ved ændringer i antal lægekapaciteter

Med hensyn til opgørelse over antal lægekapaciteter sker dette ved udtræk af det regionale yderregister, som PLO kan foretage, supplereret med tilsvarende udtræk fra SOR, som systemhusene har adgang til.

På baggrund af disse to udtræk finder PLO og PL-forum frem til, hvad det præcise ’beregningsantal kapaciteter’ skal være i den kommende periode.

 • Regulering ved implementering af nye fælles løsninger

Abonnementet reguleres ligeledes ved implementering af nye løsninger, eller hvis PLO’s drifts- og vedligeholdelsesaftaler med PLSP ændres i øvrigt, som medvirker til at der sker en ændring i de aftalte priser/vederlag.

Tilbage til toppen


7. Hvem beslutter ændringer i PLSP-abonnementet?

SVAR: Det er PLO’s bestyrelse der godkender ændringer til PLSP-abonnementet på baggrund af indstilling fra PLO’s it-og dataudvalg i samarbejde med PLSP.

Mindre justeringer, fx ved ændringer i antal kapaciteter eller priser, godkendes af PLO.

Tilbage til toppen


8. Skal jeg betale dobbelt PLSP-abonnement, hvis jeg skifter systemhus?

SVAR: Klinikken bliver faktureret PLSP - IT-infrastruktur abonnement kvartalsvist. Skifter man system undervejs, kan leverandøren ikke opkræve en ny betaling for samme kvartal. 

Tilbage til toppen


9. Hvad er PLSP-platformen? 

SVAR: PLSP er en forkortelse for Primærsektorens Leverandør Service Platform.

PLSP er en virksomhed ejet i fællesskab af 6 af de 7 it-leverandørerne af lægesystemer til primærsektoren. Virksomheden bag MyClinic er ikke med i ejerkredsen.

PLSP er en digital platform, som det enkelte lægepraksissystem kommunikerer med og skaber mulighed for at trække på fælles udviklede løsninger i stedet for, at hver leverandør selv skal udvikle løsninger helt fra bunden. 

Det er PLO der bestiller løsninger på PLSP-platformen og forhandler kontrakter på vegne af klinikkerne.

Da de 7 systemhuse, som leverer it-løsninger til almen praksis, også leverer it-systemer for andre ydergrupper i primærsektoren, vil PLSP også få andre kunder end almen praksis og PLO. 

Du kan læse mere om PLSP-platformen på www.plsp.dk

Tilbage til toppen


10. Hvordan foregår behandlingen af patientoplysninger på PLSP

SVAR: Patientdata fra klinikkens journalsystem sendes kun til PLSP, hvis data skal bruges til fx at genere en digital forløbsplan, foretage en indberetning til RKKP eller sende patientens data til Min Læge app’en. 

Data fra klinikkens system synkroniseres med platformen, så længe patienten har en aktiv digital forløbsplan eller har givet samtykke i Min Læge app’en.

Data slettes fra platformen, hvis lægen annullerer patientens digitale forløbsplan eller ikke er tilgået af patienten via  Min Læge app’en i tolv måneder.

Herefter findes data kun på lægens eget lægepraksissystem. Nationale indberetninger fra klinikken sendes direkte til fx RKKP og opbevares ikke på PLSP-platformen. 

Datasynkroniseringen mellem klinikkens lægepraksissystem og PLSP-platformen er dækket ind under klinikkens databehandleraftale med systemhuset, og PLSP er i databehandleraftalen indsat som en underleverandør for systemhuset.

På denne måde er PLSP forpligtet til at overholde samme vilkår for databeskyttelse og behandling af data, som klinikkens leverandør af lægepraksissystem.

Ønsker klinikken at se databehandleraftalen skal man kontakte sin leverandør af lægepraksissystem/sit systemhus.

PLSP A/S fremgår desuden som en behandler af personfølsomme oplysninger i PLO’s standard artikel 30-foregnelse, som alle klinikker har hentet på PLO’s hjemmeside.

Tilbage til toppen


11. Hvem ejer løsninger på PLSP-platformen?

SVAR: PLO har ejerskab til programmel, som PLO bestiller og betaler udviklingen af. I det tilfælde, hvor andre eller overenskomstmidler betaler for udviklingen, overgår ejerskabet til PLO, når og hvis klinikkerne skal til at betale for driften af løsningerne. 

Da PLSP-platformen understøtter såvel PLO som de enkelte lægepraksissystemer, aftales det i opstartsfasen for udvikling af en ny løsning, hvem der har det fulde ejerskab og/eller delvise ejerskab. Ejerskabet fastlægges herefter i de kontrakter, som indgås for løsningen. 

Tilbage til toppen


12. Hvordan administreres PLSP-platformen?

SVAR: PLSP-platformen administreres i det daglige af virksomheden PLSP A/S. Forretningsmæssige og strategiske beslutninger der vedrører PLO klinikker træffes af en styregruppe bestående af repræsentanter fra PLSP A/S, systemhusene og PLO. 

Tilbage til toppen