FAQ om at se børn under 6 år

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål i forhold til retningslinjerne om børn under 6 år i almen praksis med symptomer, der kunne være COVID-19.

På baggrund af en række medlemsspørgsmål til retningslinjerne præciserer SST helt overordnet: 

 • At børn u. 6 år med luftvejssymptomer og/eller feber, hvor COVID-19 ikke kan udelukkes, som udgangspunkt kan ses i almen praksis uden forudgående test for ny coronavirus, når smitteforebyggende anbefalinger og retningslinjer for værnemidler følges.
 • At der ved konsultation af børnene anvendes vanlige værnemidler (brug af type II mundbind).
 • At COVID-19 primært mistænkes, når der er konstateret smitte i hjemmet eller i barnets institution/skole e.l. (dvs personer i husstanden, der er testet positive for ny coronavirus eller barnet er hjemsendt som nær kontakt fra institution/skole).
 • Hvis der i forbindelse med konsultationen alligevel opstår anamnestisk mistanke om COVID-19, kan lægen i almen praksis vælge selv at tage en pcr COVID-19 test. I så fald følges SST's retningslinjer for brug af værnemidler for mistænkt COVID-19 (maske øjenbeskyttelse og overtrækskittel). Alternativt kan barnet henvises til en PCR test.

Det betyder, at almen praksis KAN se disse patienter. Såfremt man i praksis ikke finder det forsvarligt, fx fordi læger/personale endnu ikke er vaccinerede eller forholdende i praksis ikke tillader afstand mv, så har almen praksis fortsat mulighed for at henvise patienter, som bør ses samme dag, til udredning for COVID-19 og sundhedsfaglig vurdering samme dag ved nærmeste fælles akutmodtagelse (FAM).

På en række specifikke spørgsmål svarer SST følgende:

Spørgsmål 1: 
Børn til og med 6 år med luftvejssymptomer, feber og andre symptomer, som kan være COVID-19, kan nu ses i almen praksis uden forudgående test forudsat, at der ikke er påvist smitte hos øvrige personer i barnets husstand/nærmeste familie. Hvad betyder ”påvist smitte”?

Svar: Påvist smitte betyder, at en i familien er testet positiv for smitte med ny coronavirus. Hvis barnet er hjemsendt fra skole/institution som nær kontakt og udvikler symptomer bør COVID-19 også mistænkes som årsag til symptomerne. 
            

Spørgsmål 2:
Hvilke typer værnemidler bør personale og læge bære i kontakt med børnene, når de kommer ind i konsultationen?

Svar: Da børn 0-6 år anses for at være ”ufarlige” i forhold til smitte med coronavirus, bør personalet og læge blot anvende vanlige værnemidler, Type II masker. 


Spørgsmål 3:
Der er stadig en del personale (og læger) i almen praksis, der ikke er vaccineret og bekymrede for håndtering af patienter med infektioner. Hvilke forholdsregler skal de tage?

Svar: I forhold til børnene på 0-6 år anbefales ingen særlige forholdsregler ud over vanlige værnemidler( type II maske). 


Spørgsmål 4:
Hvis det viser sig at børn 0-6 år har symptomer, som kan være covid-symptomer, men børnene ikke er indlæggelseskrævende - bør børnene så i denne situation testes for covid, eller kan man undlade?

Svar: Hvis man mistænker barnet har COVID-19, kan man vælge at teste barnet, da det giver mulighed for smitteopsporing efterfølgende. Man kan også vælge at undlade at teste barnet, selvom man mistænker COVID-19. I så fald skal familien instrueres i at holde barnet hjemme indtil 48 timer efter ophør af symptomer og om i øvrigt at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for nære kontakter. 


Spørgsmål 5:
Hvilken rengøring bør klinikken foretage af venteværelse og konsultation efter undersøgelserne?

Svar: Fælles kontaktpunkter, som mange personer rører ved, bør rengøres med vand og sæbe eller egnet desinfektionsmiddel – fx infoskærme, skranker, knapper, håndtag mv. hyppigt i løbet af dagen. Der bør være mulighed for grundig og hyppig håndhygiejne for patienter ved at opstille håndsprit eller håndvask med vand og sæbe. Skraldespande bør tømmes, og der bør ske hyppig udluftning, hvis ikke der er ventilationsanlæg i lokalerne. 
 

Spørgsmål 6:
De fleste klinikker har kun én indgang og ét venteværelse. Bør børn på 0-6 år primært sættes til undersøgelse på ydertidspunkter?

Svar: Nej. Børn 0-6 år anses for at være ”ufarlige” i forhold til smitte med coronavirus. Derfor er det ikke nødvendigt at se dem på ydertidspunkter. 


Spørgsmål 7:
Når børn 0-6 år med infektion og uden påvist smitte i hustanden nu kan ses i almen praksis, betyder det så, at børn 0-6 år ikke længere skal selvisolere og kan komme i pasning, hvis de ikke er for syge til det?

Svar: Nej. Børn med luftvejssymptomer vil ofte være syge med noget andet end COVID-19 – særligt hvis der ikke er smitte i familien eller institutionen/skolen. Selvom børnene ikke er syge med COVID-19, har de symptomer på smitsom sygdom, og de bør derfor ikke komme i institution og lignende, hvor de kan smitte andre børn, forældre og medarbejdere. Barnet kan vende tilbage til institution/skole, når det er raskt og friskt og kan deltage i aktiviteterne i institution/skole. Hvis der er tale om påvist COVID-19, kan børnene komme tilbage 48 timer efter symptomophør.
 

Spørgsmål 8:
Gælder de nye retningslinjer i lægevagten og 1813?

Svar: Ja. Håndtering af patienter med symptomer, der kan være COVID-19, og adskillelse af disse patienter fra patienter uden symptomer, er dog en særskilt problemstilling i vagttid. Dels fordi vagtlægerne har kontakt med patienter, de ikke nødvendigvis kender på forhånd, og fordi de fysiske og organisatoriske rammer for vagtlægerne er forskellige landet over. Der bør derfor findes lokale løsninger i samarbejde mellem PLO og den pågældende region, på baggrund af de konkrete forhold, udfordringer og muligheder der er på hvert enkelt sted. For de lokale aftaler for vagttid bør følgende forhold være gældende:

 • Patienter med symptomer, som kan være COVID-19 adskilles fra patienter uden symptomer tidsmæssigt eller fysisk. Venteområder bør være af tilstrækkelig stør[1]relse og indretning til at patienter kan adskilles effektivt. 
 • Personalet bør for personer med symptomer benytte relevante værnemidler ved patienter, som beskrevet i afsnit 7.1. 
 • Der bør ved konsultation af patienterne være mulighed for samtidig PCR-test med hurtigt svar. 

Patienter over 6 år med symptomer, som kan være COVID-19, og som har behov for en vurdering samme dag, kan ses i almen praksis uden forudgående negativ test, hvis det er muligt at holde dem adskilt fra øvrige patienter uden symptomer. Dette kan eksempelvis ske via:

 • Etablering af separat venteværelse og indgang.
 • Tidsmæssig adskillelse ved at disse konsultationer planlægges i ydertiden af åbningstiden. 
 • Brug af relevante værnemidler (mundbind øjenbeskyttelse og overtrækskittel).
 • Den praktiserende læge kan eventuelt udføre podning til PCR-test af patienten i forbindelse med konsultationen.

Hvis ikke ovenstående kan opfyldes kan patienterne alternativt henvises til udredning for COVID-19 og sundhedsfaglig vurdering samme dag ved nærmeste fælles akutmodtagelse (FAM).