Program for diabetes type-2 og KOL i almen praksis

OK18 indebærer vigtige ændringer i forhold til diabetes type-2 og KOL i almen praksis. Blandt andet en ny honoreringsmodel, begrænsede henvisningsmuligheder, specialistrådgivning, kodning og indberetning af data samt udarbejdelse af forløbsplaner og udflytning.

Programmet indebærer bl.a. en ny honoreringsmodel, begrænsede henvisningsmuligheder, specialistrådgivning, kodning og indberetning af data, udarbejdelse af forløbsplaner og udflytning, og dermed overdragelse af behandlingsansvaret fra sygehusene til almen praksis, af patienter med disse kroniske diagnoser, jf. nærmere nedenfor.

Det skal særligt bemærkes, at samtlige konsultationer og årskontroller for omfattede patienter kan udføres af såvel læge som klinikpersonale.

De aftalte kronikerårshonorarer udbetales uanset, hvor mange konsultationer, TK’ere, emailkonsultationer og årskontroller lægen/klinikpersonalet udfører pr. patient, som skal overgå til programmet. Vi opfordrer derfor til, at praksis er opmærksom på og arbejder med at planlægge driften i forhold til patienternes behov og den for praksis bedst mulige anvendelse af ressourcerne.

Det skal endvidere bemærkes, at det endnu ikke er afklaret, hvorledes gruppe-2 sikrede omfattes af programmet.

Klarmelding til programmet 

Det er aftalt, at alle praktiserende læger skal være omfattet af en klarmelding til programmet inden den 1. august 2018, og at det er PLO-regionalt, som på vegne af en mindre gruppe læger underskriver en erklæring om klarmelding, og sender erklæringen til regionen.

Klarmeldingen har til formål at synliggøre de vilkår og forpligtelser, som er forbundet med anvendelse af programmet for diabetes type 2 og KOL. 

Efter klarmelding

Patienter diagnosticeret med diabetes type-2 og KOL, som praksis allerede har behandleransvar for:

Efter klarmelding skal alle praksis’ tilmeldte patienter, som er diagnosticeret med diabetes type-2 og KOL , som praksis, i henhold til den beskrevne målgruppe/indikation, har behandlingsansvaret for, overføres til programmet. 

Overførsel til programmet sker løbende, når patienterne får udført årskontrol i almen praksis eller i hjemmet . Praksis afregner denne årskontrol med relevant kronikerydelse (0130, 0131 eller 0132), jf. afsnit om honorering nedenfor.

Implementeringsplan vedr. patienter diagnosticeret med diabetes type-2 og KOL som skal flyttes fra ambulatorierne til almen praksis

I regionen udarbejdes en implementeringsplan for programmet, som skal vedtages i Praksisplanudvalget. Planen skal beskrive flytning af behandlingsansvaret for patienter fra ambulatorierne til almen praksis, herunder hvordan de enkelte forløb flyttes (fx overdragelseskonferencer).

Da programmet indebærer flytning af ca. 25.000 patienter diagnosticeret med diabetes type-2 fra ambulatorierne til almen praksis, svarer det i gennemsnit til 7- 8 patienter pr. lægekapacitet. Flytningen sker gradvist i takt med, at hospitalerne er parate til opgaveomlægningen.

Flytning skal være fuldført inden den 1. juli 2020.

Udflyttede patienter overgår i henhold til implementeringsplanen til programmet i almen praksis, når de første gang får udført årskontrol i almen praksis eller i hjemmet.

Specialistrådgivning

Sideløbende med en implementeringsplan skal regionen etablere en dialog- og rådgivningsmulighed mellem hospital og praksis, som skal understøtte de praktiserende læger i deres behandleransvar for alle patienter omfattet af programmet. Denne specialistunderstøttelse skal være etableret senest den 1.august 2018.

Hvis de praktiserende læger i en region klarmelder sig før regionen har etableret den endelige model for specialistrådgivning, vil regionen tilbyde en telefonisk rådgivningsløsning for almen praksis med henblik på sparring og råd i forbindelse med vurdering af, om en patient skal henvises til hospitalsbehandling.

Vilkår i programmet og honorering

Indholdet i program for diabetes type-2 og KOL fremgå af de respektive ydelsesbeskrivelser, som blandt andet fastsætter målgruppen/indikation, begrænsninger for henvisning til sygehus, at behandlingen følger de til enhver tid gældende kliniske retningslinjer (der tilrettelægges et individuelt behandlingsforløb for patienten), udarbejdelse af forløbeplaner for visse patienter (se beskrivelse i PLO’rientering 27/2017) og at man i praksis skal arbejde med datadrevet kvalitetsudvikling med henblik på kontinuerligt at styrke fokus på kvaliteten af behandlingen.

Kronikerydelser og kodning

Iflg. bekendtgørelse fra 2014 om kodning og datafangst i almen praksis § 1 påhviler det ”alment praktiserende læger, der yder behandling til gruppe 1-sikrede personer, jf. § 60, stk. 1, i sundhedsloven, at foretage ICPC-kodning af alle henvendelser vedrørende diagnoserne kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), astma, kroniske muskel- og skeletlidelser, knogleskørhed (osteoporose), hjerte-karsygdomme, kræft, diabetes og ikke-psykotiske, psykiske lidelser."

I forhold til kronikerydelserne betyder det, at patienter med diabetes type-2 og/eller KOL skal kodes med hhv. T90 og R95. 

Indberetning og feedback

For diabetespatienterne er der udviklet og indbygget en indberetningsfunktion i lægesystemerne.

En tilsvarende er på vej for KOL (forventes bygget ind i lægesystemerne i løbet af første kvartal 2018).  Indberetningsfunktionen omfatter kun de data, som er fastlagt af den faglige styregruppe bag diabetesdatabasen, hvor også DSAM sidder med, og den tekniske indberetning sker direkte fra lægesystemet til databasen, som forvaltes af Regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP). Praksis’ konkrete indberetning kan oplagt ske i forbindelse med, at patienten er til årskontrol. 

RKKP vil i løbet af første halvår af 2018 etablere en web-adgang for den enkelte læge, hvorigennem lægen får mulighed for at trække en feedback rapport med statistik og benchmark på de indberettede data. Adgangen forventes også at blive bygget til at vise aggregerede opgørelser på klyngeniveau.

Honorering

Efter PLO-R har lavet klarmelding overføres patienter diagnosticeret med diabetes type-2 og KOL, og som lægen i henhold til ydelsesbeskrivelsen har behandlingsansvaret for, til programmet ved førstkommende årskontrol.

Lægen afregner denne første årskontrol med én af følgende ydelser:

0130    Kronikerhonorar, årligt pr. patient med KOL

0131    Kronikerhonorar, årligt pr. patient med diabetes type 2

0132    Kronikerhonorar, årligt pr. patient med diabetes type 2 og KOL

0133    Kronikerhonorar, afslutningsydelse

Ydelserne er såkaldte 0-ydelser, som ikke medfører udbetaling af kronikerårshonoraret men derimod medfører, at der automatisk hver måned udbetales 1/12 af kronikerårshonoraret sålænge, patienten er tilmeldt praksis. 

I de tilfælde hvor patienten flytter til en anden læge, foretager regionen ingen fordeling af kronikerhonoraret lægerne imellem (sker ej heller ved basishonorar), idet kronikerhonoraret fuldt ud betales til den praksis, patienten var tilmeldt på opgørelsestidspunktet pr. den 1. 

Udover at overføre patienten på programmet ved at afregne med det relevante kronikerhonorar, skal I afregne som vanligt.

Dvs. at årskontrollen, som fører patienten over på programmet, OGSÅ afregnes med den sædvanlige ydelseskode 0120. Det gælder også fremtidige årskontroller.

I skal ligeledes fortsætte med at afregne konsultationer, årskontroller, telefonkonsultationer og emailkonsultationer med vanlige ydelseskoder (0101+0120+0105+0201) på disse ’kronikerhonorar-patienter’, selvom disse ydelser er indeholdt i kronikerhonoraret.

I skal således fortsat afregne helt som sædvanligt.

Klinikkens lægepraksissystem blokerer og indsender ikke disse fire ydelseskoder, men kun (og automatisk) den relevante kronikerhonorar-ydelseskode (fx 0130) for hver af patientens kontakter.

Lægepraksissystemet opbevarer de ydelseskoder, som ikke indsendes til afregning, så klinikken lokalt kan se, hvilken type ydelsesaktivitet som knytter sig til de afregnede kronikerydelser.

Øvrige ydelser afregnes som enkeltydelser på helt vanlig vis, dvs. at øvrige ydelser fortsat indebærer aktivitetsbaseret honorering:

  • Samtaleterapi
  • Sygebesøg
  • Tillægsydelser
  • Laboratorieydelser
  • Profylakseydelser
  • Psykometriske tests
  • Opsøgende hjemmebesøg
  • Diverse lokalaftaler 

Ved skift af kronikerstatus

Hvis en kroniker skifter status afregnes som følger:

-    Patient uden KOL eller diabetes type-2 bliver diagnosticeret med én eller begge sygdomme: 
Ved første kontakt (dvs. ikke nødvendigvis årskontrollen) efter den konsultation, hvor diagnosen er stillet, overføres patienten til programmet, og lægen afregner med relevant kronikerydelse (0130-0132).

-    Patient med enten KOL eller diabetes type- 2 bliver efterfølgende diagnosticeret med begge sygdomme: 
Ved første kontakt efter ny diagnose afregnes en 0133 (lukkeydelse) og 0132 (patient med KOL og diabetes type 2).

-    Patient med diabetes type- 2 eller KOL raskmeldes: 
På dagen for kontakten, hvor patienten konstateres rask, afregnes med ydelse 0133 (lukkeydelse). Patienten udgår herefter af programmet, og ved efterfølgende kontakter anvendes de sædvanlige ydelseskoder med de honorarer, som er beskrevet i overenskomsten.

-    Behandlingsansvaret for en patient overgår til hospitalet:
På dagen for henvisning afregnes en 0133 (lukkeydelse). Patienten udgår herefter af programmet, og ved efterfølgende kontakter anvendes de sædvanlige ydelseskoder med de honorarer, som er beskrevet i overenskomsten. 

Efteruddannelsestilbud

PLO Efteruddannelse har i forbindelse med OK18 øget antallet af kurser til praksispersonale indenfor temaerne diabetes og KOL.

Læs mere om tilskud til efteruddannelse af praksispersonale

Tilmelding til kurserne kan ske via plo-e.dk. Derudover er igangsat et udviklingsarbejde, så kurserne fremadrettet bliver mere målrettede det faglige niveau, herunder uddannelsesmæssig baggrund, blandt praksispersonalet i almen praksis. Disse nye kurser forventes udbudt i slutningen af 2018.