Andre former for klinikdrift

Når der tales om overenskomsten og klinikdrift, falder talen ofte på solopraksis og kompagniskabspraksis, måske i form af en samarbejdspraksis. Imidlertid rummer overenskomsten nogle andre former for klinikdrift, som har til formål at imødekomme bl.a. trivsel, praktiske forhold ved klinikdrift og lægedækning.


Generationsskifte (OK18 § 19)

Generationsskifte betyder, at ældre praktiserende læger i deres sidste aktive år kan arbejde mindre, samtidig med at yngre almenmedicinere kan få mulighed for at få en mere rolig introduktion til almen praksis.

Brug af generationsskifte kan sidestilles med en delepraksis, dog med en maksimal varighed på fem år, hvor generationsskiftet skal være sket.
Ved generationsskifte sælger læge A først delvist (ikke nødvendigvis 50 pct.), senere helt, til læge B.

I perioden, hvor ejerskabet kun delvist er overgået, kan både læge A og B praktisere i klinikken. Handlen, såvel delvist som helt, mellem læge A og B sker på helt samme måde som øvrige handler. Se www.laeger.dk/PLO-koeb-og-salg-af-praksis.

Brug af generationsskifte giver derfor en ekstra læge i klinikken i en periode og kan derved aflaste øvrige læger, ligesom generationsskifte sikrer afklaring af salg og lægedækningen af en lægekapacitet på et tidligt tidspunkt.

Det er samarbejdsudvalget, som skal ansøges om tilladelse til generationsskifte.

Ydernummer på licens (OK18 § 25)

Ydernummer på licens kan benyttes af læger, som ønsker at koncentrere sig om patientbehandling uden at være ansvarlig for praktiske forhold ved klinikdrift, fx lokaler, ansættelse af personale med videre.

Ved ydernummer på licens aftales det med regionen, hvad regionen står for – fx lokaler, personale m.v., hvorefter lægen betaler et omkostningsbidrag til regionen for dette. Lægen afregner efter overenskomsten, og lægens overskud vil derfor være omsætningen efter overenskomsten fratrukket omkostningsbidraget.

Ved ydernummer på licens kan lægen ikke handle ydernummeret til kollegaer – ydernummeret går altid tilbage til regionen. Lægen kan dog efter nærmere aftale med regionen overtage praksis på sædvanlige vilkår. 

Ønskes ydernummer på licens, kontaktes regionen.

Satellitpraksis (OK18 § 23)

Satellitpraksis er et ekstra konsultationssted til en etableret klinik – det er ikke en selvstændig klinik/ydernummer. Satellitpraksis kan bl.a. overvejes som løsning, hvis det ikke har været muligt på sædvanlige vilkår at lægedække et ledigt ydernummer i et lokalområde. 

Satellitpraksis er en mulighed for øget omsætning for en etableret klinik og imødekommer behovet for lægehjælp i et lokalområde.

Regionen ansøges om lov til at drive en praksis som satellitpraksis. Satellitpraksis’ åbningstid aftales også med regionen, da den godt kan være indskrænket i forhold til overenskomstens sædvanlige bestemmelser.