Udvalg for Nær Sundhed

PLO's udvalg for Nær Sundhed arbejder med at indsamle og undersøge ny viden, der omhandler praktiserende lægers samarbejde med kommunerne og understøtte samarbejdet mellem PLO-R og PLO-K.

Kommissorium
(godkendt på bestyrelsesmøde 9. februar 2021)

Formål

Det er udvalgets formål at arbejde med emner, der omhandler samarbejdet i det nære sundhedsvæsen, primært kommuner og praktiserende læger, men også praktiserende speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, apoteker og andre sundhedsaktører i nærområdet. Udvalget skal indsamle og undersøge ny viden, fagligt og politisk i samarbejdsfeltet og arbejde med de emner, der rører sig såvel nationalt som i kommunerne. Udvalget skal understøtte PLO-K og PLO-R via klare informationsveje.  

Udvalget er et politisk udvalg, der skal anvise retning for samt indstille og referere til PLO’s bestyrelse indenfor ovennævnte områder.

Opgaver

Udvalgets opgave er at beskæftige sig med udvikling af politik inden for samarbejdet mellem aktører i det nære sundhedsvæsen – herunder at:

  • Udvikle udkast til PLO’s politik i forhold til det kommunale samarbejde – herunder at udvikle samarbejdet med KL
  • Indsamle og undersøge ny viden i samarbejdsfeltet, fx forebyggelse, misbrug.
  • Udvikle samarbejdet med FAPS på de fælles berøringsflader
  • At udvikle og kende til rammer for samarbejde med andre sundhedsaktører
  • At afdække og drøfte konsekvenser af centrale sundhedsmyndigheders beslutninger på det nære sundhedsområde
  • Tage emner op på eget initiativ inden for ovenstående formål.

Forankring
Udvalget refererer til PLO’s bestyrelse.

Med henblik på koordination af PLO’s politik på området, deltager udvalgets formand, når det er relevant, i andre udvalgsmøder og mødefora.

Sammensætning og arbejdsform
Udvalget består af:

  • 2-3 bestyrelsesmedlemmer.
  • Et medlem fra hver regionsbestyrelse
  • En observatør fra DSAM

Udvalgets formand udpeges af PLO’s bestyrelse.

Udvalget understøttes af PLO’s sekretariat.

Udvalget holder møde 3-4 gange årligt, primært virtuelt.

Udvalget har mulighed for at inddrage sagkyndige og eksterne parter, der har særlig viden inden for udvalgets arbejdsområder på ad hoc basis.

Udvalg for Nær Sundheds medlemmer