Køb og salg af praksis

Når du skal købe eller sælge en praksis, er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Det anbefales at parterne i en praksishandel benytter hver sin advokat i forbindelse med aftaleindgåelse. Nedenfor finder du mere information om, hvilke dokumenter du skal huske at udfylde og sende til PLO, før behandlingen af sagen kan begynde.

Ved køb og salg af en praksis  skal følgende materiale fremsendes til Praktiserende Lægers Organisation,Kristianiagade 12,2100 København Ø eller pr. mail til plo@dadl.dk

 1. Tilmelding til yderregistret almen praksis (pdf)  Praksisnavnet på kompagniskabspraksis bør være neutralt, fx Lægehus xx
 2. Udskrift fra Autorisationsregistret, hvoraf det fremgår at køber har speciale i almen medicin 

  For læger, som er ved at afslutte speciallægeuddannelsen, kan brev om anerkendelse som speciallæge i almen medicin benyttes. Det vil fremgå specifikt af brevet fra Styrelsen for Patientsikkerhed, om det kan benyttes til dette formål.  

 3. Ophørsmeddelelse (pdf) 
 4. Kopi af underskrevet købekontrakt (pdf)
 5. Dokumentation for fastsættelse af overdragelsespris for inventar, hvis værdien overstiger 80.000 kr.
 6. Goodwillberegning
 7. Kopi af de 3 seneste års praksisregnskaber
 8. Kopi af de 3 seneste års § 88-opgørelser, hvoraf vagtindtjeningen fremgår
 9. Interessentskabskontrakt i kopi (for kompagniskabspraksis). Det anbefales, at der altid benyttes advokat ved udarbejdelse af den konkrete interessentskabskontrakt. PLO har til inspiration udarbejdet et  oplæg til en interessentskabskontrakt samt vejledning (pdf) . Materialet kan ikke erstatte professionel advokatrådgivning. 
 10. Tilladelse til udvidelse af praksis eller etablering af delepraksis. Der skal indsendes dokumentation fra regionen efter samarbejdsudvalgets beslutning om tilladelse til delepraksis, jf. overenskomstens § 22. Ligesom der skal indsendes dokumentation fra regionen om tildeling af ekstra lægekapacitet til eksisterende ydernr. eller tildeling af yderligere ydernr.
 11. Dokumentation for overdragelse af anparter-aktier (pdf), hvis praksis drives som anparts- eller aktieselskab samt en erklæring fra revisor/advokat om opgørelse af den tilladte maksimale handelspris for anparter/aktier

Bemærk, at hvis der er mangler i materialet, når det modtages i PLO, vil tilmeldingsskemaet ikke kunne videresendes til regionen, før manglerne er afhjulpet.


Særlige forhold ved salg af praksis


Særlige forhold ved køb af praksis