Ansatte speciallæger i almen praksis

Når der er en ledig kapacitet i praksis, skal der ansættes en § 20 ansat læge.

PLA og YL har indgået en overenskomst, der regulerer ansættelsesvilkårerne for den ansatte læge.

 

 

Efter overenskomst om almen praksis er det muligt at ansætte en speciallæge i almen medicin i en ledig kapacitet jf. overenskomstens § 20 og § 21.  

Er praksis beliggende i et lægedækningstruet område, har praksis ret til at etablere delepraksis i en tidsbegrænset periode på op til 6 år, jf. overenskomstens § 22, stk. 4.

Er du medlem af PLA, skal du, ved ansættelser der påbegyndes 1. januar 2021 og senere, anvende den mellem PLA og YL udarbejdede ansættelseskontrakt. Kontrakten, samt gældende overenskomst og løn, finder du her

Er d​u ikke medlem af PLA, kan du godt benytte kontrakten, men du skal være opmærksom på, at lægeklinikken dermed forpligter sig til at følge den overenskomst der er indgået medllem PLA og YL. Ønsker du ikke dette, kan du vælge at anvende anden ansættelseskontrakt. Dette bistår PLO ikke med. 

Procedure i forbindelse med ansættelse af en speciallæge i almen medicin


Følgende dokumenter indsendes til PLO, Kristianiagade 12, 2100 København Ø eller på e-mail: plo@dadl.dk:

  1. Skema vedr. ansatte speciallæge efter §§ 20, 21 og 22, stk. 4
  2. Kopi af ansættelseskontrakt
  3. Udskrift fra Autorisationsregistret, hvoraf det fremgår, at lægen har speciale i almen medicin.

Hvis der ikke er tale om en ledig kapacitet, skal indsendes:

  1. Dokumentation på nyerhvervelse af ydernummer fra regionen.
  2. Kopi af samarbejdsudvalgets tilladelse, hvis der ansættes i henhold til § 21.

Når den ansatte læge fratræder, indsendes ophørsblanket til PLO

Særlige forhold i lægedækningstruede områder 

Med overenskomst om almen praksis, OK18, er der skabt mere fleksible muligheder for at ansætte læger i lægedækningstruede områder.

Ansatte speciallæger i almen medicin (lægedækningstruede områder):
Ligger praksis i et lægedækningstruet område, er der ingen begrænsning i antallet af ansatte i praksis. Antallet af ansatte læger må dog maksimalt udgøre antallet af uforbrugte lægekapaciteter i pågældende lægepraksis jf. overenskomstens § 20, stk. 1.

Praksisamanuenser i fase 3 (lægedækningstruede områder):
En læge der er i fase tre af sit uddannelsesforløb til speciallæge i almen medicin, kan, på dispensation givet af samarbejdsudvalget, ansættes i en ledig lægekapacitet jf. overenskomstens § 20, stk. 3.

Administrationsudvalget 

Der henvises til Adminstrationsudvalget vedr. dækning ved sygdom og barsel. Læs mere her

LÆS MERE om Særlige forhold for lægedækningstruede områder

Den praktiserende læge opfordres som arbejdsgiver til at kontakte Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) på tlf. 3544 8400 med henblik på vejledning i at udfylde ansættelseskontrakten.

OBS til den ansatte læge:
Er du ved at afslutte din speciallægeuddannelse, skal du være opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning om speciallægeanerkendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed op til 6 måneder før du afslutter speciallægeuddannelsen. Du kan læse mere her

Den ansatte læge opfordres til at kontakte sin delforening med henblik på rådgivning i forbindelse med kontraktens indgåelse.