Hvis du får en klage


Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag

Styrelsen for Patientsikkerhed behandler sundhedsfaglige klager over læger, og en indklaget læge vil blive anmodet om en udtalelse om sagen. Denne udtalelse har stor betydning for bedømmelsen af lægens handlemåde, og man gør sig selv en stor tjeneste ved fra starten at tage enhver klagesag alvorligt og fremsende et gennemarbejdet svar bilagt relevant materiale, f.eks. journaler, skadesedler og lignende, som understøtter udtalelsen. Profession & Jura har udarbejdet en standardramme, der kan benyttes ved udarbejdelse af udtalelsen. Se endvidere afsnit om formulering af udtalelser i vejledning til læger, der involveres i klagesager eller tilsynssager.

Hvis du får en klage- eller tilsynssag, opfordrer vi dig til at indsende dit udkast til udtalelse og sagens akter, det vil sige Styrelsen for Patientsikkerheds brev vedrørende klagen, patientens klage samt relevant journalmateriale m.m., til Profession & Jura med henblik på en juridisk vurdering af sagen. Du har også mulighed for at få lægefaglig rådgivning fra dine kolleger i Lægeansvarsudvalget.

Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt dig en sagkyndig udtalelse, hvori du indstilles til kritik, opfordres du også til at sende dit udkast til svar bilagt den sagkyndiges udtalelse m.m. til Profession & Jura. Sekretariatet har udarbejdet en standardramme for partshøringssvar, som vi anbefaler dig at benytte ved besvarelsen.

Når du indsender materiale

Inden du indsender materiale med personfølsomme oplysninger, skal du anonymisere sagsakterne ved at overstrege efternavn, adresse og de sidste fire cifre i cpr.nr. på patienten. Materialet sendes til Profession & Jura, Lægeforeningen, Kristianiagade 12, 2100 København Ø, eller faxes til faxnummer 35 44 85 03. Du kan også sende dokumenterne til e-mail dadl@dadl.dk.

Du kan læse mere om klagesagers forløb i vejledning til læger, der involveres i klagesager eller tilsynssager.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at ringe til Profession & Jura på telefonnummer 35 44 85 00.

Patientklagesystemet og den lokale dialog

Lægeforeningen har i samarbejde med Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd udarbejdet nogle principper for håndtering af den lokale dialog, samt pjecen "Information om det nye patientklagesystem" (pdf).

 Kontakt

Juridisk Sekretariat

Telefon: 35 44 85 00