PLO'rientering

29. januar 2007
01/2007 IIArkiv | Stikordsliste

· Opdateret vejledning om praksisplaner og årlig fastsættelse af lægedækningen

 

Opdateret vejledning om praksisplaner og årlig fastsættelse af lægedækningen iht. Landsoverenskomsten
Overenskomstens parter har ajourført vejledning om praksisplaner og lægedækning som følge af, at Sygesikringens Forhandlingsudvalg pr. 1. januar 2007 er erstattet af Lønnings- og Takstnævnet, ligesom amterne pr. samme dato er erstattet af regioner. Vejledningen baserer sig på følgende hovedprincipper:

Praksisplanen er grundstenen i lægedækningen og udarbejdes som minimum hvert 4. år. Lægedækningsberegningen skal udarbejdes hvert år og foretages med udgangspunkt i, at lægedækningen skal være 1600 gruppe 1-sikrede pr. læge.

Hvert år gennemføres desuden en analyse af lægedækningen baseret på den nyeste opgørelse af udviklingen i befolkningen i regionen (pr. 1.10) samt i arbejdsmængden for lægerne, praksisplanen m.v. Samarbejdsudvalget skal en gang om året inden udgangen af december måned drøfte beslutning om antallet af læger i regionen, og regionen træffer herefter inden udgangen af december beslutning om antallet af læger i regionen. Lægedækningsberegningen angiver minimum for det antal læger, der skal gives adgang til nedsættelse.

Samarbejdsudvalget træffer herefter beslutning om, hvor nedsættelserne skal ske i henhold til praksisplanen mv. Beslutningen har virkning fra den 1. april i året efter, beslutningen om antal læger er truffet af regionen.

Til toppen

Sygesikringsbeviset har ændret navn til Sundhedskort
Fra 1. januar 2007 har Sygesikringsbeviset ændret navn til Sundhedskort. Sygesikringsbeviser udstedt før 1. januar 2007 vil dog gælde som dokumentation for retten til ydelser, indtil bevisets oplysninger skal ændres som følge af andre årsager end kommunalreformen.

Lægers pligt til at holde aftenkonsultation
På baggrund af konkrete forespørgsler til sekretariatet kan det oplyses, at praktiserende læger mindst 1 gang pr. uge skal have konsultation efter kl. 16. Det fremgår af Landsoverenskomstens § 39, stk. 1 b). Konsultation efter kl. 16 er fortrinsvis en service for de sikrede, hvis arbejde forhindrer dem i at benytte konsultationen i dagtiden. Hvis lægen kun har sen konsultation én gang om ugen, må det ikke være om mandagen.

Honorar for tolkebistand i forbindelse med kommunale attester
På baggrund af en konkret henvendelse kan det oplyses, at regionen ikke skal betale for tolkebistand i forbindelse med kommunale attester.

Honoraret for tolkehjælp betales af kommunen, men det er aftalt med Kommunernes Landsforening at lægen på forhånd aftaler dette med den pågældende kommune.

Til toppen

E-læring om Landsoverenskomstens ydelser
Fagligt Udvalg har i samarbejde med uddannelsessekretariatet i Lægeforeningen udarbejdet et nyt e-læringsprogram vedrørende Landsoverenskomstens ydelser.

Programmet omhandler i første udgave primært vejledning, spørgsmål og svarmuligheder vedrørende anvendelsen af Landsoverenskomstens forebyggelsesydelser, særligt aftalt forebyggelseskonsultation og dertil hørende tillægsydelser.

Det er meningen, at e-læringsprogrammet løbende kan udbygges med vejledning og spørgsmål/svar vedrørende Lands-overenskomstens andre ydelser. Således forventer vi, at programmet i løbet af foråret bl.a. også vil omhandle anvendelsen af forløbsydelsen for diabetespatienter.

Elektroniske dødsattester - online eller papir
Det er nu obligatorisk at indberette dødsattester elektronisk. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside ligger der en kort vejledning om, hvordan det gøres, og der er links til mere detaljeret forklaring. Hvis man ikke er i stand til at anvende Sundhedsstyrelsens nuværende vejledning, må man fortsætte med at anvende den papirbaserede indberetningsform. Da Lægeforeningen fortsat ikke mener, at den elektroniske indberetning af dødsattester er brugervenlig nok, er der indkaldt til et snarligt møde mellem Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen. Hold øje med om der er nyt om de nye elektroniske dødsattester på læger.dk, hvor medlemmer kan abonnere på nyheder og på Attestudvalgets nyhedsbreve.

Til toppen

Receptblanketter og papir til medicinstatus
Regionerne har pr. 1. januar 2007 valgt at overgå til nye receptblanketter med regionslogo mv.

Som følge af receptserverens ibrugtagning, (som forventes at omfatte hele landet i løbet af januar 2007), forventes forbruget af receptblanketter reduceret. Til gengæld vil apotekerne på kundens forlangende skulle udskrive en medicinstatus på almindeligt blankt A5 papir.

Pr. 1. januar 2007 er der truffet aftale med Dafolo om trykning mv. af øvrige OS-blanketter. De gamle blanketter vil således ikke længere være gyldige.

De nye blanketter kan bestilles via:

Dafolo A/S, Kundeservice
Suderbovej 24
9900 Frederikshavn

Fax 9843 1388
Telefon 9620 6666
E-mail: Bestilling@dafolo.dk eller på www.dafolo-online.dk.

Til toppen

Henvisninger på baggrund af Sundhedsforsikringer
Indenrigs- og Sundhedsministeren har i et svar til Folketinget redegjort for hvornår lægelige ydelser i forbindelse med private sundhedsforsikringer er offentlige ydelser og hvornår det er private ydelser.

Hvis lægen på baggrund af en udredning vurderer, at patienten bør viderehenvises til et behandlingstilbud eller yderligere udredning i en anden del af sundhedsvæsenet og patienten i den forbindelse ønsker, at gøre brug af en sundhedsforsikring hører ydelserne under det offentlige sygesikringstilbud, og skal derfor afregnes med sygesikringen.

Hvis patienten henvender sig til lægen alene med det formål, at "anmode om en henvisning" af hensyn til betingelser i sundhedsforsikringen, er der ikke tale om et offentligt sygesikringstilbud og der skal afregnes overfor patienten som et privat honorar. Om patienten eller forsikringsselskabet skal betale, er en sag mellem de to parter.

Til toppen

Opdateret liste med nationalitetskoder - nu inkl. Rumænien og Bulgarien
Ved afregning af ydelser til udenlandske borgere anføres nationalitetskode i stedet for personnummer. Da Rumænien og Bulgarien er optaget i EU pr. 1. januar 2007 er disse to lande nu opført på listen over nationalitetskoder

Til toppen

Reviderede retningslinjer for vederlagsfri fysioterapi
Sundhedsstyrelsen har foretaget en mindre revision af de gældende retningsliner for Fysisk Handicappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi.

I bilag 2, punkt 3B er ændret fra "Større amputationer (som følge af ulykke)" til "Større amputationer (som følge af ulykke og utilsigtet hændelse på sygehus)".

Til toppen

Klinisk vejledning fra DSAM
Klinisk vejledning fra DSAM: Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn er vedlagt den trykte udgave af orienteringsmeddelelsen.

Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Til toppen

Efteruddannelsesfonden
Kontoudtog fra Efteruddannelsesfonden er vedlagt den trykte udgave af orienteringsmeddelelsen.
Se ogsåVejledning om praksisplaner
E-læring om Landsoverenskomstens ydelser
Sundhedsstyrelsens hjemmeside
Attester og blanketter
Klinisk vejledning fra DSAM
Efteruddannelsesfonden for almen praksis
Nationalitetskoder