Kapitel 11. Ortopædisk kirurgi


§ 1.  Honorering 
§ 2.  Rekvisition 
§ 3.  Limitering 
§ 4.  Fortsat behandling/udvidet henvisning 
§ 5.  Analogisering
- Protokollat af den 01-07-2003 om udførelse af varicekirurgi
- Protokollat om honorering af indberetning til den kliniske database 'Venebasen'


§ 1. Honorering

Stk. 1.
Diagnostik og behandling.

Nr. Kr.
0110 1. konsultation 345,77
0120
2. konsultation 111,35
0130 Senere konsultationer 111,35
0201 Telefonkonsultation 55,68
0205 Telefonisk rådgivning til praktiserende læge 172,89
2162 Venebase, indberetning 50,00

Stk. 2.
Tillægsydelser.

Nr. Kr.
2101 Biopsi 62,14
2601
Intra-artikulære injektioner 56,11
2602 Doppler 439,44
2603 Pulsoxymetri 252,95
2604 Gipsbandager 706,32
2605

Gipsbandager i forbindelse med operation

353,18

Stk. 3.
Særydelser.

Gruppe I:

Nr. Kr.
3116

Tapning af blod eller vand i led

353,18
3117

Rensning og forbinding af småsår

353,18
3118 Fjernelse af negl 353,18

Gruppe II:

Nr. Kr.
3120

Fjernelse af svulst i hud eller underhud

706,32
3124

Revision og sammensyning af sår

706,32
3125 Operation for hammertå 706,32
3126 Amputation af finger eller tå 706,32
3127 Operation for bullen finger 706,32

Gruppe III:

Nr. Kr.
3131

Plastiske operationer (korrig. hudoperationer)

885,89
3133
Operation for springfinger 885,89
3134 Operation for knyst 885,89
3135 Operation for seneknude 885,89
3137

Fjernelse af negleleje (inkl. evt. fjernelse af negl)

885,89
3138 Behandling af brud 885,89

Gruppe IV:

Nr. Kr.
3140

Fjernelse af svulst under muskelhinden

1.239,08
3141
Synovectomi i hånd 1.239,08
3143

Fjernelse af spolebenet ledhoved og/eller mus i albue

1.239,08

Gruppe V:

Nr. Kr.
3146 Nerveafklemning 1.550,00
3142
Artrodese i fingerled 1.890,00
3144

Operation for slidgigt i storetå

1.890,00
3147 Ledbåndsrekonstruktion 1.890,00
3148 Dupytren 1.890,00
3149

Knogleforskydningsoperation

2.142,00
3150

Artroskopi i knæ inkl. mindre indgreb

2.250,00
3151

Artroskopi i knæ inkl. større indgreb

3.800,00

Stk. 4.
Særydelser for særlige behandlinger foretaget i henhold til denne overenskomst efter amtets beslutning.

Nr. Kr.
5001 Beckenbaugh tenodese 2.520,00
5002

Frilægning af ramus profundis nervus radialis

2.520,00
5003

Operation for peronærseneskred

2.520,00
5004 Tenosynovectomi på håndryg 3.150,00
5005

Artroplastik, slidgigt i tommelrodled

3.150,00
5006

Reposition af albuebenshovede

5.670,00

Stk. 5.
Ved flere operationer i samme konsultation ydes sædvanlig takst for 1. operation og 50% af taksten for de følgende operationer. Der kan ikke honoreres for mere end 5 operationer i samme konsultation. Ved anvendelse af følgende ydelse angives den pågældende ydelse på regningen ved at erstatte ydelsesnummeret med 32xx således, at de sidste to cifre angiver den pågældende ydelse.

––––––––––

Anmærkning til § 1:
Konsultationshonorar ydes ikke samtidig med honorar for særydelse. Tillægsydelser honoreres enten som tillæg til konsultation eller som tillæg til særydelse.


§ 2. Rekvisition

Stk. 1.
Ved behandling af såvel gruppe 1- som gruppe 2-sikrede kan rekvireres anæstetika.

Stk. 2.
Til brug ved behandling af såvel gruppe 1- som gruppe 2-sikrede kan rekvireres gipsbind.

Stk. 3.
Til brug ved behandling af såvel gruppe 1- som gruppe 2-sikrede kan rekvireres zinklimbind.

Stk. 4.
Til brug ved behandling af såvel gruppe 1- som gruppe 2-sikrede kan rekvireres plasterbind.

Stk. 5.
Til brug ved injektionsbehandling af såvel gruppe 1- som gruppe 2-sikrede kan rekvireres steroider.

Stk. 6.
Speciallæger i ortopædkirurgi kan efter amtets beslutning og nærmere fastsatte retningslinier ordinere hjælpemidler på amtets regning. Der kan efter amtets beslutning etableres et samarbejde mellem ortopædkirurger og kommuner om hjælpemiddelanvendelsen i kommunen. Tilrettelæggelsen af et sådant samarbejde drøftes med kommuner, der er interesseret i at indgå i et samarbejde, og det skal aftales, hvorledes honorering skal ske.


§ 3. Limitering

Der er ikke fastsat særlige limiteringsbestemmelser. Der henvises til overenskomstens generelle del, § 42.


§ 4. Fortsat behandling/udvidet henvisning

Stk. 1.
Speciallæger i ortopædkirurgi kan direkte henvise til fysioterapeut, der har tiltrådt overenskomst med den offentlige sygesikring.

Stk. 2.
Praktiserende ortopædkirurger har adgang til at henvise til praktiserende speciallæge i neurologi/neurokirurgi for så vidt angår udredning af patienter med perifere/centrale nervelæsioner. Endvidere kan der henvises til praktiserende speciallæger i reumatologi for så vidt angår udredning af patienter med inflammatoriske lidelser. Speciallægen udfærdiger en henvisning og giver den oprindeligt henvisende læge meddelelse herom.

Stk. 3.
Der henvises i øvrigt til overenskomstens generelle del, § 43.

––––––––––

Anmærkning til § 4, stk. 2:
Den nævnte henvisningsadgang gælder alene for udredning i et ubrudt patientforløb på basis af den oprindelige henvisning.


§ 5. Analogisering

Stk. 1.
Speciallægen kan for operationer, der ikke er anført i ydelseslisten, jf. § 1, stk. 3, beregne sig honorar ved analogisering af den pågældende operations omfang med de i listen anførte. Der kan ikke analogiseres til operationer udover gruppe I - IV.

Stk. 2.
Speciallægen skal på sin regning til sygesikringen angive, hvilken operation, der er udført, samt hvilken operation, der jf. § 1, stk. 2 er analogiseret til. Ved analogisering anvendes ydelsesnumre med henholdsvis 41xx til 1. operationer og 42xx til følgende operationer, hvor de to sidste cifre angiver, hvilken ydelse, der analogiseres til.

Stk. 3.
Analogiseringen kan af amtet forelægges til drøftelse i samarbejdsudvalget med henblik på vurdering og eventuel afgørelse heraf, jf. § 7 i overenskomstens generelle del.

Stk. 4.
Samarbejdsudvalget kan i tvivlstilfælde forelægge sager vedrørende analogiseringen for SSU. SSU afgør analogiseringen og meddeler afgørelsen til såvel samtlige amter som samtlige praktiserende speciallæger.

––––––––––

Protokollat af den 01-07-2003 om udførelse af varicekirurgi
Parterne er enige om, at praktiserende ortopædkirurger, der inden 31-12-2003 har anskaffet Duplexscanner, og som kan dokumentere kontinuerligt at have udført varicekirurgi - herunder særligt Stella venosa-operationer i et større omfang, kan fortsætte med varicekirurgi på særlige betingelser.

Varicekirurgi i ortopædkirurgisk speciallægepraksis finder sted på de vilkår og til de honorarer, der til enhver tid er gældende for det kirurgiske speciale. Således friholdes ydelserne fra omsætningsgrænserne også for ortopædkirurger. Ordningen er personlig og kan ikke videreføres ved overdragelse af praksis. Det forudsættes, at duplexscanning foretages af operatøren selv.

Parterne er enige om, at ved praksisoverdragelse udbetales godtgørelse i henhold til overenskomstens bestemmelser om nedlæggelse af praksis for den del af den sygesikringsrelaterede omsætning, der vedrører den moderniserede varicekirurgi.

––––––––––

Protokollat om honorering af indberetning til den kliniske database 'Venebasen'
På baggrund af 'protokollat af den 9. oktober 2004 om kliniske databaser' i overenskomsten om speciallægehjælp er parterne enige om, at speciallæger i kirurgi og ortopædkirurgi har mulighed for at deltage i et forsøg vedrørende indberetning til den kliniske database 'Venebasen'.

Indberetningen evalueres efter to år med henblik på at gøre indberetning til databaser obligatorisk.

Der arbejdes på udvikling af IT-løsninger (datafangstløsninger), som gør det muligt på sigt, at data automatisk kan udtrækkes og sendes fra speciallægernes journalsystem til de kliniske kvalitetsdatabaser.

Indtastning i 'Venebasen' honoreres med beløbet kr. 50,00 (01-01-2002 niveau) pr. indberetning, som foretages af speciallægen.

Protokollatet er trådt i kraft pr. 1. marts 2007.

Til top

« Til indholdsfortegnelse
« Forrige
Næste »